Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Lĩnh vực kinh doanh

Kiệm định xây dựng

Kiệm định xây dựng

Kiểm định xây dựng là hoạt động kiểm tra, đánh giá chất lượng hoặc nguyên nhân hư hỏng, giá trị, thời hạn sử dụng và các thông số kỹ thuật khác của sản phẩm xây dựng, bộ phận công trình hoặc công trình xây dựng thông qua quan trắc, thí nghiệm kết hợp với việc tính toán, phân tích.