Thư viện

Thư viện

Thư viện

Thư viện

TCVN 3118 - 1993

TCVN 3118 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN
TCVN 3117 - 1993

TCVN 3117 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ CO
TCVN 3116 - 1993

TCVN 3116 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ THẤM NƯỚC
TCVN 3115 - 1993

TCVN 3115 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG THỂ TÍCH
TCVN 3114 - 1993

TCVN 3114 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ MÀI MÒN
TCVN 3113 - 1993

TCVN 3113 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - XÁC ĐỊNH ĐỘ HÚT NƯỚC
TCVN 3112 - 1993

TCVN 3112 - 1993

BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH KHỐI LƯỢNG RIÊNG