Thư viện

Thư viện

Thư viện

Thư viện

BS EN 12390-1:2000

BS EN 12390-1:2000

Testing hardened concrete — Part 1: Shape, dimensions and other requirements for specimens and moulds
TCVN 6355-2009

TCVN 6355-2009

GẠCH XÂY - PHƯƠNG PHÁP THỬ
TCVN 9396-2012

TCVN 9396-2012

CỌC KHOAN NHỒI - XÁC ĐỊNH TÍNH ĐỒNG NHẤT CỦA BÊ TÔNG - PHƯƠNG PHÁP XUNG SIÊU ÂM
TCVN 1916 1995

TCVN 1916 1995

BU LÔNG, VÍT, VÍT CẤY VÀ ỐC ĐAI YÊU CẦU KỸ THUẬT
TCVN 197 : 2002

TCVN 197 : 2002

VẬT LIỆU KIM LOAI - THỬ KÉO Ở NHIỆT ĐỘ THƯỜNG