CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỆM ĐỊNH XÂY DỰNG BÁCH KHOA (BCIC)

Dự án thành phần số 4 “Cải tạo kênh và đường dọc kênh Tân Hóa - Lò Gốm thuộc tiểu dự án Nâng cấp đô thị TP.HCM.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 528 triệu USD, trong đó gồm vốn vay của WB 266,7 triệu USD, vốn viện trợ không hoàn lại hơn 1 triệu USD, phần còn lại là vốn đối ứng từ ngân sách Nhà nước.