Dự án nhà xưởng Timberland ManWah với giá trị gần 1,500 tỷ đồng

Dự án nhà xưởng Timberland ManWah với giá trị gần 1,500 tỷ đồng

Dự án nhà xưởng Timberland ManWah với giá trị gần 1,500 tỷ đồng